ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSING-OFFERTES EN BESTELLINGEN

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidend beding.

Al onze offertes zijn vrijblijvend. H-Water is pas gebonden door een bestelling nadat zij deze schriftelijk bevestigd heeft of met de uitvoering van de werken is begonnen.

VOORZIENINGEN

De klant verbindt zich ertoe:
- H-Water te voorzien van water en elektriciteit noodzakelijk voor de uitvoering van de werken.

- Een geschikte plaats te voorzien voor het opbergen van materiaal en gereedschappen voor aanvang van en tijdens de werken, dwz. een veilige en droge plaats.

Bij gebrek aan het bovengenoemde behoudt H-Water zich het recht voor de kosten noodzakelijk voor het voorzien van water en elektriciteit of voor het inrichten van een dergelijke plaats aan te rekenen op de factuur. H-Water draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte plaats.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van H-Water tot de volledige betaling van de prijs incl. alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt H-Water zich het recht voor, de goederen terug te nemen van rechtswege en op kosten van de klant.

BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant te betalen, tenzij anders vermeld. Elke klacht betreffende facturen dient om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van niet-tijdige betaling, zal het factuurbedrag worden verhoogd met 15% als forfaitaire vergoeding voor kosten, met een minimum van 37,18€, zonder voorgaande aanmaning.

Iedere vertraging in de betaling van de facturen doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest lopen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 1% waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.

In geval van afbetaling op termijn worden de kosten eigen aan deze betalingswijze gedragen door de klant.

KLACHTEN

Klachten over de door H-Water uitgevoerde werken dienen om ontvankelijk te zijn, per aangetekende brief aan H-Water gericht te worden ten laatste 14 dagen na de levering of 14 dagen na ontdekking van een gebrek of na het moment waarop het redelijkerwijs had kunnen ontdekt worden. Een rechtsvordering wegens verborgen gebreken dient ingeleid te worden ten laatste 10 maanden na de levering op straffe van verval. In geval van klachten mag de klant zelf geen werkzaamheden uitvoeren zonder H-Water hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

WAARBORG

H-Water staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

H-Water is niet verantwoordelijk voor algemene bijzondere onrechtstreekse schade van welke aard ook, door de klant geleden. De waarborg van H-Water beperkt zich tot het vervangen van de goederen en indien dit niet mogelijk is, terugbetaling van de gefactureerde prijs.

VERWITTIGINGSTERMIJN

De klant moet H-Water minstens 14 dagen op voorhand op de hoogte brengen van de datum waarop de werkzaamheden moeten aanvangen.

OVERMACHT EN NIETIGVERKLARING VAN HET CONTRACT

H-Water is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle van H-Water om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen daarin die hetzij H-Water haar leveranciers raken.

In geval van nietigverklaring door de klant ten gevolge van laattijdige aanvang van de werkzaamheden, kan H- Water een vergoeding eisen ten belope van 55% van het totale factuurbedrag van de opdracht, zonder verantwoording, indien H-Water tijdens een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden geen aanmaning heeft ontvangen. Indien in de loop van deze termijn de werkzaamheden worden gestart, kan de klant geen vergoeding van H-Water eisen. De vergoeding van 55% zal verschuldigd

zijn in geval van nietigverklaring van het contract door de klant.

RECHTSBEVOEGDHEID

Alle overeenkomsten afgesloten met H-Water worden beheerd door het Belgische Recht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.