h-water.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSING-OFFERTES EN BESTELLINGEN

Bij elke bestelling aanvaardt de klant automatisch deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidend beding. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zon&Klaar BV is pas gebonden door een bestelling nadat zij deze schriftelijk bevestigd heeft, met de uitvoering van de werken is begonnen of indien anders vermeld wordt zoals bv. contante betaling.

  1. Definitie van de gehanteerde begrippen

1.1 Opdrachtnemer: Zon&Klaar BV, die de opdracht uitvoert. met maatschappelijke zetel te Heidestraat 108, 2070 Zwijndrecht, met ondernemingsnummer 0770.426.854

1.2 Werknemer: iedere medewerker, die namens de opdrachtnemer werkzaamheden doet bij/voor een opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of een mondelinge of schriftelijke aanvraag doet tot het laten uitvoeren van een opdracht.

1.4 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Werkzaamheden: alle diensten en leveringen van opdrachtnemer.

1.6 Object: het te behandelen of te reinigen oppervlak, gebouw, installatie, voorraad, inventaris/inboedel en andere roerende en/of onroerende goederen.

  1. Offertes

2.1 De offertes van Zon&Klaar BV zijn vrijblijvend, en gebaseerd op de door de opdrachtgever aangereikte informatie. Ze zijn 1 maand geldig. Daarna kunnen de voorwaarden gewijzigd worden.

2.2 Enkel door een schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever of zijn afgevaardigde of indien met de uitvoering van de werken is begonnen, komt de overeenkomst tot stand.

2.3  Een duidelijke vergissing of verschrijving in de offerte kan die door de opdrachtgever ook zo redelijkerwijze kan begrepen worden,  kan niet gebruikt worden om de opdrachtnemer te verplichten de offerte uit te voeren.

2.4 De vermelde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW en andere kosten en taksen.

2.5 Als de opdrachtgever de offerte aanvaardt maar afwijkt van de aanbieding in de offerte van Zon&Klaar BV, is Zon&Klaar BV niet gebonden de overeenkomst komt dan niet tot stand.

2.6 De prijsopgave in de offerte zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige orders.

2.7 Het vooropgestelde aantal werkuren is enkel indicatief, alle effectief gepresteerde werkuren worden aangerekend, met inbegrip van eventueel de kosten van een oponthoud. De prijzen van de werkuren variëren: na 17u en op zaterdag, zondag en feestdagen is het uurloon hoger.

2.8 Elke bestelling geldt als aanvaarding door de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidend beding.

  1. De overeenkomst: duur, uitvoering, modaliteiten en eventuele wijziging van de overeenkomst

3.1 Tenzij anders overeengekomen bepaalt Zon&Klaar BV de volgorde van de uit te voeren opdracht.

3.2 De klant verbindt zich ertoe:

- Zon&Klaar BV te voorzien van water, elektriciteit, hoogtewerker, ladder, stelling noodzakelijk voor de uitvoering van de werken.

- Een geschikte plaats te voorzien voor het opbergen van materiaal en gereedschappen voor aanvang van en tijdens de werken, dwz. een veilige en droge plaats.

Bij gebrek aan het bovengenoemde behoudt Zon&Klaar BV zich het recht de kosten noodzakelijk voor het voorzien van water en elektriciteit of voor het inrichten van een dergelijke plaats aan te rekenen op de factuur.

Zon&Klaar BV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen of diefstal ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte plaats.

3.3 Zon&Klaar BV bepaalt het tijdstip van begin en voltooien van de opdracht en bepaalt de manier uitvoering van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Zon&Klaar BV en diens werknemers zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade aan het gebouw, voor, tijdens en na een onderzoek of werken.

3.5 Als voor de uitvoering van werkzaamheden een bepaalde termijn is overeengekomen en die termijn werd overschreden, zal de opdrachtgever Zon&Klaar BV schriftelijk in gebreke moeten  stellen, waarbij de opdrachtnemer een redelijke termijn wordt aangeboden om hetgeen overeengekomen te kunnen nakomen. De opdrachtgever kan nooit schadeloosstelling of ontbinding  van de overeenkomst vorderen bij overschrijding van de termijnen.

3.6 Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst, is mogelijk als beide partijen, Zon&Klaar BV en de opdrachtgever dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. Zon&Klaar BV kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren als dit gevolgen zou hebben op de te verrichten werkzaamheden.

3.7 Bij acute, dringende opdrachten, als er geen tijd is voor overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en voor het uitbrengen van een offerte, vindt opdrachtbevestiging plaats door:

- het uitvoeren van de werken ten behoeve van de opdrachtgever.

- of  op grond van een (digitale) handtekening door opdrachtgever op de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer.

- of door middel van een mondelinge (telefonische)opdracht .

- of door middel van een bevestigings app/mail door beide partijen.

Hierdoor gaat de opdrachtgever integraal akkoord met de algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

3.8 Bij eenmalige werkzaamheden geeft de opdrachtgever met de ondertekening van de offerte of door zijn toestemming om met de werken te beginnen, te kennen dat hij akkoord is met de offerte  en de daarbij behorende werkomschrijving.

3.9 De datum van uitvoering wordt pas gegeven na ontvangst van het akkoord van de opdrachtgever of na ontvangst van de bestelbon en kan uiteraard maar pas geprikt worden nadat Zon&Klaar BV beschikt over de noodzakelijke gegevens, vergunningen e.d.

3.10 Wijzigingen in de offerte hebben automatisch tot gevolg dat de overeengekomen termijnen vervallen. Ook kan Zon&Klaar BV nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die veroorzaakt werden door een leverancier, de opdrachtgever zelf of door derden.

3.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele signalisatie van de werken en de standplaats van de machines. Hij is ook verantwoordelijk voor het reinigen van de straat indien de werken de openbare ruimte bevuilden.

3.12 Zon&Klaar BV moet van de opdrachtgever de toegang krijgen tot alle ruimtes, rioleringen, leidingen en daken die voor de uitvoering van de werken noodzakelijk zijn. Indien dit niet het geval is en hierdoor een tweede bezoek nodig blijkt, zullen de bijkomende kosten daarvoor in rekening worden gebracht.

3.13 De opdrachtgever geeft toestemming tot het maken van foto’s van de werken en de werf.

3.14 Zon&Klaar BV engageert zich tot een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

  1. regeling m.b.t. te huren apparatuur

 4.1 Tenzij anders overeengekomen bevat de huurprijs van apparatuur de prijs voor de huur van apparatuur en toebehoren exclusief verbruikskosten en wordt altijd voor een hele dag, week of maand in rekening gebracht, ook wanneer de apparatuur niet gebruikt wordt tijdens de huurperiode. Als de huurprijzen tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering of gebruik, wijzigen, heeft Zon&Klaar BV het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

4.2 Het transport van de apparatuur zal gebeuren op de manier die onderling werd overeengekomen. Als het transport van de apparatuur uitgevoerd wordt door Zon&Klaar BV is het risico uiteraard voor Zon&Klaar BV, als het door de opdrachtnemer wordt verzorgd of georganiseerd is het  risico voor de opdrachtgever.

4.3 Bij teruggave dient de conditie van de apparatuur gelijk te zijn aan die op het moment van levering; bij schade, verlies of diefstal worden aan de opdrachtgever de reparatie- en/of vervangingskosten in rekening gebracht.

4.4 De opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet een indicatie van de definitieve termijn.

 4.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie waarde gehuurde apparatuur moet geleverd worden opgesteld  goed bereikbaar is voorvrachtwagens.

4.6 Opdrachtgever verplicht zich de apparatuur gedurende de huurperiode in goede staat te houden. Oneigenlijk gebruik van de apparatuur is niet toegestaan. Het is niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of uit te lenen.

 4.7 Zon&Klaar BV behoudt het recht om gedurende de overeengekomen huurperiode controle op het gehuurde uit te oefenen of te laten uitoefenen.

4.8 De huurperiode is inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen en gaat in op de dag waarop de apparatuur werd opgehaald, of door Zon&Klaar BV bij de opdrachtgever werd afgeleverd, en loopt tot en met de dag waarop de apparatuur door de opdrachtgever wordt terugbezorgd bij Zon&Klaar BV of door Zon&Klaar BV bij de opdrachtgever wordt opgehaald.

 4.7 Reparaties aan en inspecties van de apparatuur en toebehoren mogen uitsluitend uitgevoerd worden door Zon&Klaar BV.

4.8 Voor een storing of defect aan de apparatuur of toebehoren kan een reductie van de huurprijs toegekend worden vanaf het moment waarop de storing/het defect aan Zon&Klaar BV werd gemeld,  en mits de stilstand minstens 24 uur heeft geduurd. De reductie geldt voor de duur van de storing (vanaf 24 uur) en is gelijk aan de verschuldigde huurprijs over die periode, gerekend in hele dagen. Zon&Klaar BV moet evenwel in de mogelijkheid worden  gesteld de storing/het defect te verhelpen gedurende de gehele periode van 24 uur volgend op de melding. Reductie wordt niet gegeven als de storing/het defect het gevolg is van een fout van de opdrachtgever.

  1. Meerwerk en verrekening van meerwerk

5.1 Er is van meerwerk sprake:

- door wijzigingen in de overeenkomst en/of de voorwaarden van uitvoering.

- in geval van afwijkingen van de bedragen van eventueel opgenomen stelposten.

- bij afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

- indien Zon&Klaar BV het nodig acht om het werk aan te passen om een goede en vakkundige uitvoering te garanderen of omdat een nieuwe regelgeving inzake dit vereist.

-> in deze aangehaalde gevallen is Zon&Klaar BV gerechtigd om alle meerwerk door te rekenen aan de opdrachtgever en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht op de factuur aan de opdrachtgever.

6.facturatie, betaling en zekerheidsstelling

6.1 Bij eenmalige werkzaamheden betaalt de opdrachtgever 30% voorschot vóór de aanvang van de werkzaamheden. Zon&Klaar BV is ook in alle andere overeenkomsten gerechtigd om een vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vragen vooraleer zij de werkzaamheden aanvat.

6.2 Facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant te betalen, tenzij anders vermeld.

6.3 Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur. Bezwaren, van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6.4 In geval van niet-tijdige betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met 15% als forfaitaire vergoeding voor kosten, met een minimum van 37,18€, zonder voorgaande aanmaning. Iedere vertraging in de betaling van de facturen doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest lopen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 1%.

6.5 In geval van afbetaling op termijn betaalt de opdrachtgever de kosten die verbonden zijn aan deze betalingswijze.

6.6 De opdrachtgever mag zelf nooit een inhouding op het factuurbedrag toepassen.

  1. opschorting, ontbinding en/of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, kan Zon&Klaar BV het nakomen van de  overeenkomst opschorten of ontbinden.

 7.2 Zon&Klaar BV kan de overeenkomst  ontbinden als er zich omstandigheden voordoen die het nakomen van de overeenkomst onmogelijk maken.

7.3 Indien Zon&Klaar BV overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij niet verplicht tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtgever. Onder schade worden kosten bedoeld die zowel indirect als direct door opschorting of ontbinding ontstaan.

7.4 Indien ontbinding door de opdrachtgever toerekenbaar is, is hij gehouden aan Zon&Klaar BV de schade en kosten die daardoor direct  en/of indirect ontstonden, te vergoeden.

7.5 In geval van beslaglegging, liquidatie, surséance van betaling, faillissement van Opdrachtgever of  wanneer het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever vermindert, is Zon&Klaar BV bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, of  de bestelling te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadeloosstelling of schadevergoeding. Eventuele vorderingen zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

 7.6 Opzegging bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd is slechts geldig wanneer dit wordt gedaan middels aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt zowel voor Zon&Klaar BV als voor de opdrachtgever minimaal 3 maanden en geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

7.7 Zon&Klaar BV heeft het recht om, als de opdrachtgever niet (tijdig) betaalt of de apparatuur niet zorgvuldig of niet adequaat gebruikt of verwaarloost,  de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling door een enkele verklaring te ontbinden en de apparatuur onmiddellijk op te halen. Zon&Klaar BV behoudt bovendien het recht op onmiddellijke nakoming en/of vergoeding van kosten, schade en rente, alsook het opeisen van alle andere vorderingen. De opdrachtgever verleent Zon&Klaar BV  het recht zich toegang te verschaffen tot zijn terreinen en opstallen, alsmede tot andere plaatsen waar zich apparatuur van Zon&Klaar BV bevindt. De opdrachtgever kan  de eventuele schade die deze actie met zich meebrengt, niet verhalen op Zon&Klaar BV.

  1. Klachten

8.1 Klachten over de door Zon&Klaar BV uitgevoerde werken dienen, om ontvankelijk te zijn, per aangetekende brief aan Zon&Klaar BV gericht te worden ten laatste 14 dagen na de levering of 14 dagen na ontdekking van een gebrek of na het moment waarop het redelijkerwijs had kunnen ontdekt worden.

8.2 Een rechtsvordering wegens verborgen gebreken dient ingeleid te worden ten laatste 10 maanden na de levering op straffe van verval.

8.3 In geval van klachten mag de opdrachtgever zelf geen werkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren  zonder Zon&Klaar BV hiervan op de hoogte te hebben gebracht en een schriftelijke goedkeuring te hebben bekomen van Zon&Klaar BV voor akkoord.

8.4 Zon&Klaar BV is niet verantwoordelijk voor algemene bijzondere onrechtstreekse schade van welke aard ook, door de opdrachtgever geleden.

8.5 Zon&Klaar BV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle van Zon&Klaar BV om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen die hetzij Zon&Klaar BV of haar leveranciers benadelen.

8.6 In geval van nietigverklaring door de klant ten gevolge van laattijdige aanvang van de werkzaamheden en indien Zon&Klaar BV tijdens een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden geen aanmaning heeft ontvangen, kan Zon&Klaar BV een vergoeding eisen ten belope van  55% van het totale factuurbedrag van de opdracht.

8.7 Zon&Klaar BV is niet verantwoordelijk voor algemene, bijzondere schade, van welke aard ook, door de opdrachtgever geleden.

9.Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Zon&Klaar BV tot de volledige betaling van de prijs incl. alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Zon&Klaar BV zich het recht voor, de goederen terug te nemen van rechtswege en op kosten van de opdrachtgever.

9.2 De opdrachtgever kan bijgevolg nooit het geleverde goed doorverkopen  of als betaalmiddel gebruiken.

9.3 Van de opdrachtgever wordt verwacht om de eigendomsrechten van Zon&Klaar BV veilig te stellen.

9.4 Bij diefstal of beslagname door derden van de geleverde goederen moet de opdrachtgever Zon&Klaar BV ervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

  1. Verwittigingstermijn

10.1 De klant moet Zon&Klaar BV minstens 14 dagen op voorhand op de hoogte brengen van de datum waarop de werkzaamheden moeten aanvangen.

  1. Rechtsbevoegdheid bij geschillen

11.1 Alle overeenkomsten afgesloten met Zon&Klaar BV worden beheerst door het Belgische Recht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.